بەشەکەی تری کۆرسەکە


هاوڕییان بۆ ئەوەی  بەریزان ماندوو نەبن لەکردنەوەی ڤیدیۆکاندا بۆیە ئەم کۆرسەمان کردە دوو بەش

بەشی یەکەم ئەبوو کە خویندتان 
وە ئیستاش بەشی دووەم
فەرموون دەست پێبکەن 

ئەم بەشە بریتیە لە ٦٠ وانە 


80-

Python for Beginners 80 | for Loop 5 | for with Dictionary


81-

Python for Beginners 81 | for Loop 6 | for with zip function


82-

Python for Beginners 82 | Conditioanl Loop | While loop 1


83-

Python for Beginners 83 | While loop 2 | While Loop vs For Loop

84-

Python for Beginners 84 | While loop 3 | While with else


85-

Python for Beginners 85 | While loop 4 | While with lists and ranges

86-

Python for Beginners 86 | Break Controlling Statement 187-

Python for Beginners 87 | Break Controlling Statement 2

88-

Python for Beginners 88 | Continue Controlling Statement 1

89-

Python for Beginners 89 | Continue Controlling Statement 290-

Python for Beginners 90 | installing python in linux91-

Python for Beginners 91 | installing a new IDE - Pycharm92-

Python for Beginners 92 | an overview about Pycharm

93-

Python for Beginners 93 | Introduction to Functions in python 194-

Python for Beginners 94 | Functions 2 | syntax95-

Python for Beginners 95 | Functions 3 | creating a function96-

Python for Beginners 96 | Functions 4 | with a parameter97-

Python for Beginners 97 | Functions 5 | with multiple parameters

98-

Python for Beginners 98 | Functions 6 | Smart Functions

99-

Python for Beginners 99 | Functions 7 | Three kinds of functions100-

Python for Beginners 100 | Functions 8 | Built-in Functions101-

Python for Beginners 101 | Examples 1 | driving licence102-

Python for Beginners 102 | Examples 2 | Discount

103-

Python for Beginners 103 | Examples 3 | triangle area104-

Python for Beginners 104 | Examples 4 | bigest and smallest between numbers
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


105-

Python for Beginners 105 | Examples 5 | adding to a list

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
106-

Python for Beginners 106 | Examples 6 | nested for
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


107-

Python for Beginners 107 | Functions 9 | default parameters in python 1
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


108-

Python for Beginners 108 | Functions 10 | default parameters in python 2

109-

Python for Beginners 109 | Functions 11 | None in python
110-

Python for Beginners 110 | Examples 7 | divisible by 7 but not a multiple of 5111-

Python for Beginners 111 | Functions 11 | Return statement in Python112-

Python for Beginners 112 | Functions 12 | difference between parameter & argument in Python

113-

Python for Beginners 113 | Functions 13 | order of Parameters & arguemnets in Python114-

Python for Beginners 114 | Functions 14 | types of arguments in python 1 | args115-

Python for Beginners 115 | Functions 15 | types of arguments in python 2 | args116-

Python for Beginners 116 | Functions 16 | types of arguments in python 3 | kwargs 1117-

Python for Beginners 117 | Functions 17 | types of arguments in python 4 | kwargs 2

118-

Python for Beginners 118 | Functions 18 | Diffrences betweeen arguments in Python

119-

Python for Beginners 119 | Functions 19 | types of arguments in Python

120-

Python for Beginners 120 | Functions 20 | Nested functions121-

Python for Beginners 121 | Functions 21 | anonymous functions in Python122-

Python for Beginners 122 | Variable scope in Python 1

123-

Python for Beginners 123 | Variable scope in Python 2 | global VS local in Python124-

Python for Beginners 124 | Examples 8 | Finding a factorial of a number125-

Python for Beginners 125 | Import to the functions126-

Python for Beginners 126 | Introduction to Modulus in python 1127-

Python for Beginners 127 | Creating modulus in python 2

128-

Python for Beginners 128 | Syntax of modulus in Python 3

129-

Python for Beginners 129 | How to import modulus in Python 4
130-

Python for Beginners 130 | How to import modulus in Python 5131-

Python for Beginners 131 | How to import modulus in Python 6132-

Python for Beginners 132 | How to import modulus in Python 7

133-

Python for Beginners 133 | Explianing As in Python 8134-

Python for Beginners 134 | Import example in Python 9135-

Python for Beginners 135 | Built in Modulus in Python136-

Python for Beginners 136 | Math module in Python137-

Python for Beginners 137 | dir function for getting info about Modulus

138-

Python for Beginners 138 | Time Module in Python 1

139-

Python for Beginners 139 | Time Module in Python 2 - Time function
140-

Python for Beginners 140 | Time Module in Python 3 - asctime function

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


141-

Python for Beginners 141 | Time Module in Python 4 - How to know current time
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
142-

Python for Beginners 142 | Time Module in Python 5ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


143-

Python for Beginners 143 | Time Module in Python 6 - Localtime Function
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
144-

Python for Beginners 144 | Time Module in Python 7 - mktime function
ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM


145-

Python for Beginners 145 | Time Module in Python 8 - sleep function 1

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM146-

Python for Beginners 146 | Time Module in Python 9 - sleep function 2

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
147-

Python for Beginners 147 | Time Module in Python 10

ماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM
148-

Python for Beginners 148 | input VS raw input in Pythonماڵێک بۆ تەکنۆلۆژیا 

ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە
Www.Home4T.coM149- کۆتا وانە لەخولەکەمان 

ئەگەر پێویستی کرد وانەی زیاتر دا ئەنێن لەدوای ئەم وانەیەوە 

Python for Biginners - THE END


بەهیوای سوود 
ماڵیک بۆ تەکنۆلۆژیا 
ماڵێک بۆ فێربوونی ئێوە 


ئامادەکردنی وانەکان 

فەرمان تاریق
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە