فەحسکردنی قطع و شۆرتی وایەر لەرێگای مۆبایلەکانمانەوە
فەحسکردنی قطع و شۆرتی وایەر لەرێگای مۆبایلەکانمانەوە
لینکی فێرکاری بە ڤیدۆ
👉
پێداویستیەکان
تەنها وایەرێکی ئیتفۆن سەماعە
بەرنامەکە لەخوارەوە دابگرن
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە