دانانی وشه‌ی نهێنی (رمز) له‌سه‌ر فایله‌کانی ۆرد Microsoft Word 2003, 2007, 2010 & 2013


چۆنیه‌تی دانانی وشه‌ی نهێنی له‌سه‌ر فایله‌کانی ۆرد زۆر به‌ ئاسانی 
بۆ ڤێرشنه‌کانی

  Microsoft Word 2003, 2007, 2010 & 2013  
سه‌ره‌تا بۆ مايكروسوفت وورد    2003 
Tools بچۆ 

Option پاشان 

 Security ئینجا 

وه‌ک وێنه‌که‌ 
%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com
ئیستا وشه‌یه‌کی نهێنی بنوسه‌و پاشان 

OK بکه‌

%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com

============================

مايكروسوفت وورد 2007

بچۆ لۆگۆی مایکرۆسۆفت 
%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com
پاشان وه‌ره‌ سه‌ر 

Prepare

%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-+++afkarpro.blogspot.com
Encrypt Document ئیستا کلیک له‌ 
%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89++%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com
OK  پاشان وشه‌ نهێنیه‌که‌ بنوسه‌و بکه‌
%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com
================================
مايكروسوفت وورد 2010/2013

له‌هه‌ردوکیان به‌یه‌ک شیوازه‌

بچۆ File

پاشان  Info

%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-+afkarpro.blogspot.com
Protect Document کلیک بکه‌ له‌ 

هه‌ڵبژێره‌ Encrypt with Password پاشان 

%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013++-+afkarpro.blogspot.com
ئیستا لیره‌ وشه‌ نهینیه‌که‌ بنوسه‌و ته‌واو 
%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%B1+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+Microsoft+Word+2003,+2007,+2010+&+2013+-++afkarpro.blogspot.com
  به‌هیوای سود ماڵپه‌ری هه‌ڵۆ  

  Website Halo  
x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە