سڕینەوەی تیکتۆک لەباوەی 15 دەقە بۆ هەتاهەتایەDelete tiktok from 15 minutes forever
دەزانیت ئەگەر بێت و لە (bio) تیک تۆکەکەت بنووسی 
I'm 5
ئەوە دوای 15 دەقە ئەکاونتەکەت لەناو دەچێت و دەسوت..ێ؟!

x
چەنالەکەم سەبسکرایب بکەن 👇

هەڵۆ سەلمان
سەبسکرایبم بکە